فیلمی از رانش یخچال های طبیعی در قطب شمال

در حال بارگذاری...

 

قطب شمال را با یخچال های طبیعی و سیال آن می شناسیم – این یخچالها به دلیل گرم شدن زمین در حال ذوب شدن و حرکت هستند – سایر ویدئوهای طبیعت اینجاست