دانلود فیلمهای آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران دوشنبه ۱۱ فروردین شبکه آموزش و ۴

برای دانلود فیلمهای آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده در روز دوشنبه ۱۱ فروردین از شبکه های آموزش و چهار؛ کافیست روی لینک هر درس کلیک کنید؛ دقت داشته باشید لینک هایی که آبی شده پخش شده اند و لینک هایی که هنوز آبی نشده به معنای آن است که هنوز ساعت تدریس آن فرا نرسیده است

فیلمهای مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما در روز یازدهم فروردین ماه ۱۳۹۹

⬅️ فیلم های آموزش دروس متوسطه دوره اول ۱۱ فروردین:

فیلم درس زبان انگلیسی پایه ۷ کلاس هفتم ۱۱ فروردین.

فیلم درس علوم تجربی پایه ۹ کلاس نهم ۱۱ فروردین

فیلم درس ادبیات پایه ۸ کلاس هشتم ۱۱ فروردین

⬅️ فیلم های آموزش دورس برنامه دوره ابتدایی ۱۱ فروردین:

فیلم علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی ۱۱ فروردین

فیلم علوم تجربی و تفکر پایه دوم ابتدایی ۱۱ فروردین

فیلم بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی (فعالیت صفحه ۱۰۳) ۱۱ فروردین

فیلم فارسی و نگارش پایه چهارم ابتدایی ۱۱ فروردین

فیلم بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی ۱۱ فروردین

فیلم بازی و ریاضی ششم ابتدایی ۱۱ فروردین

⬅️ فیلم های آموزش دروس متوسطه دوم ۱۱ فروردین:

فیلم درس زبان انگلیسی پایه ۱۱ کلاس یازدهم ۱۱ فروردین

فیلم درس شیمی پایه ۱۲ کلاس دوازدهم ۱۱ فروردین

فیلم درس آمار و احتمال ١ پایه ۱۰ کلاس دهم ۱۱ فروردین

فیلم درس حسابان پایه ۱۰ کلاس دهم ۱۱ فروردین

فیلم درس فارسی پایه ١٢ کلاس دوازدهم ۱۱ فروردین

فیلم درس حسابان ٣ پایه ۱۲ کلاس دوازدهم ۱۱ فروردین

فیلمهای مدرسه تلویزیونی ایران شبکه چهار سیما در روز یازدهم فروردین ماه ۱۳۹۹

فیلم درس علوم و فنون ادبی ۱ پایه ۱۰ دهم ۱۱ فروردین

فیلم درس احکام ١ پایه ۱۰ دهم ۱۱ فروردین

فیلم درس عربی زبان قرآن ٢ پایه ۱۱ یازدهم ۱۱ فروردین

فیلم درس اصول و عقاید ٣ پایه ۱۲ دوازدهم ۱۱ فروردین

فیلم درس فلسفه ٢ پایه ۱۲ دوازدهم ۱۱ فروردین

فیلم درس عربی ٢ پایه ۱۱ یازدهم ۱۱ فروردین

فیلم درس بهداشت و ایمنی محیط کار پایه ۱۰ دهم ۱۱ فروردین

فیلم درس گرافیک و نشر مطبوعات پایه ۱۲ دوازدهم ۱۱ فروردین

فیلمهای مدرسه تلویزیونی ایران ۱۱ فروردین تهیه شده توسط گروه آموزش سایت ویدیو