برنامه درسی جمعه ۱۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش – جدول پخش برنامه های شبکه چهار

برنامه درسی جمعه ۱۹ اردیبهشت ۹۹

برنامه درسی ۱۹ اردیبهشت ۹۹ فردا جمعه نوزدهم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می رود.

مشاهده برنامه درسی ۱۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش (کلیک کنید)

مشاهده برنامه درسی ۱۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار (کلیک کنید)

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی جمعه ۱۹ اردیبهشت, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول جمعه ۱۹ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم جمعه ۱۹ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای جمعه ۱۹ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش جمعه ۱۹ اردیبهشت, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما جمعه۱۹ اردیبهشت

جدول زمانی پخش تلویزیونی برنامه درسی مقاطع تحصیلی فردا ۱۹ اردیبهشت بدین صورت است که ابتدا صبح برنامه های درسی متوسطه اول پایه هفتم، هشتم و نهم روانه آنتن شبکه آموزش می شود و همزمان دروس مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم متوسطه دوم رشته های انسانی، معارف و ادبیات از قاب شبکه چهار پخش می شود.

در نوبت بعد تدریس دروس مقطع ابتدایی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم روانه آنتن شبکه آموزش می شود.

برنامه ی درسی شبکه آموزش ۱۹ اردیبهشت ۹۹ بصورت پخش زنده از سایت ویدیو را می توانید از اینجا ببیند؛ همچنین پخش زنده درسهای آموزشی شبکه چهار از این صفحه قابل نمایش است.

جدول برنامه درسی جمعه ۱۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی جمعه ۱۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ٩ متوسطه اول.

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ۸ متوسطه اول.

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ۷ متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ۹ متوسطه اول

⬅️ برنامه درسی جمعه ۱۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس (بزودی منتشر میشه) پایه اول ابتدایی.
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه دوم ابتدایی.
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس (بزودی منتشر میشه) پایه سوم ابتدایی.
ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه چهارم ابتدایی.
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس (بزودی منتشر میشه) پایه پنجم ابتدایی.
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ششم ابتدایی.

⬅️ جدول برنامه درسی جمعه ۱۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ۱۵:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٠ رشته علوم تجربی.
ساعت ۱۶ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ۱٠ تمام رشته ها .
ساعت ۱۶:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ تمام رشته ها .
ساعت ٢٢ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ رشته علوم تجربی
ساعت ٢٢:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

⬅️ جدول پخش برنامه درسی ۱۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۸:٣٠ تا ٩ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣٠ تا ١٠درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵۵ درس (بزودی منتشر میشه) – پایه ۱١- درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .

ساعت ۵۵: ١٠ تا ١١:٢٠ درس (بزودی منتشر میشه) -پایه ١١ – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ٢٠: ١١ تا ١١:۴٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٠ – حل تمرین پودمان ۴ – درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .

ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ درس (بزودی منتشر میشه) پایه١٠- مفهوم و فیزیک رنگ – شاخه فنی حرفه ای.

معمولا جدول درسی و برنامه های روز بعد؛ زودتر از سایر سایت ها در همین صفحه قرار می گیرد که می توانید از قسمت #سرچ با جستجوی جدول برنامه درسی شبکه آموزش یا جدول پخش شبکه چهار به سهولت به همین صفحه منتقل شوید.

اعلام برنامه درسی جمعه ۱۹ اردیبهشت ۹۹ برنامه فرصت برابر که به مدرسه تلویزیونی ایران معروف شده، یکی از تصمیمات وزارت آموزش و پرورش در ایام شیوع کرونا و لزوم در خانه ماندن دانش آموزان بود که اتخاذ و با همکاری سازمان صداوسیما به منصه ظهور رسید.

حالا که فرصتی فراهم آمده نباید آن را با اوقات فراغت اشتباه گرفت و وقت را به بطالت گذراند، پس شایسته است دانش آموزان فرصت را غنیمت شمرده و با مشاهده ویدئو و کلیپ های درسی برنامه فرصت برابر یا همان مدرسه تلویزیونی ایران از گروه آموزشی سایت ویدیو بنیه علمی خود را تقویت نموده و آماده و مهیا برای امتحانات پایان سال شوند.af;i Hl,ca