سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

دانلود رایگان سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

مزیت های مشاهده این سریال از سایت ویدیو عبارتند از: ۱- انتشار سریع (حتی از یوتیوب، آپارات، تلوبیون، نماشا، تماشا، دیدستان، میهن ویدیو، mp4، جعبه ، دالفک، آینت، نمایش، شبکه ما، ویدوفا و سایر سایت های اشتراک ویدیو زودتر منتشر می کنیم و رتبه اول گوگل از آن ماست) ۲- کیفیت خوب ۳- حجم کم (در هزینه های اینترنت خود صرفه جویی کنید)

تمام قسمت های این سریال را در این صفحه ببینید:

قسمت 1 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 2 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 3 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 4 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 5 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 6 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 7 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 8 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 9 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 10 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 11 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 12 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 13 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 14 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 15 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 16 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 17 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 18 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 19 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 20 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 21 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 22 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 23 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 24 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 25 سریال دلدادگان فصل اول (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 1 سریال دلدادگان فصل دوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 2 سریال دلدادگان فصل دوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 3 سریال دلدادگان فصل دوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 4 سریال دلدادگان فصل دوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 5 سریال دلدادگان فصل دوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 6 سریال دلدادگان فصل دوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 7 سریال دلدادگان فصل دوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 8 سریال دلدادگان فصل دوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 9 سریال دلدادگان فصل دوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 10 سریال دلدادگان فصل دوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 11 سریال دلدادگان فصل دوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 12 سریال دلدادگان فصل دوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 13 سریال دلدادگان فصل دوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 14 سریال دلدادگان فصل دوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 15 سریال دلدادگان فصل دوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 1 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 2 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 3 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 4 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 5 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 6 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 7 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 8 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 9 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 10 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 11 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 12 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 13 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 14 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 15 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 16 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 17 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 18 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 19 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 20 سریال دلدادگان فصل سوم (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

دلدادگان (با نام پیشین: پاهای بی‌قرار) نام یک مجموعه تلویزیونی ایرانی به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی ایرج محمدی است. ساخت این سریال در تابستان ۱۳۹۶ انجام شد و قرار بود این سریال پس از تولید از شبکه پنج سیما پخش شود اما بعد از مدتی این تصمیم تغییر کرد و پخش سریال را شبکه سه سیما به عهده گرفت و هم‌اکنون پخش آن به پایان رسیده‌است.

این سریال داستان زندگی یک دختر جاه‌طلب و پر از آرزوهای دور و دراز به نام فرزانه (لیندا کیانی) است که ابتدا عاشق یک جوان ساده و جاهل مسلک بنام مالک (آرش مجیدی) می‌شود.

دانلود رایگان سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

در ادامه داستان، مالک بطور اتفاقی با یک گروه انقلابی آشنا می‌شود و با آن‌ها همکاری می‌کند. در همین زمان جوان دیگری به نام نادر (حمید گودرزی) که ظاهراً صاحب یک شیرینی‌فروشی است اما در اصل یک عنصر امنیتی و وابسته به ساواک است وارد این محل می‌شود و به فرزانه دل می‌بندد.

نادر برای به دست آوردن فرزانه، مالک را لو می‌دهد و او پس از دستگیری به سیستان تبعید می‌شود. فرزانه که از بازگشت مالک ناامید است برای ارضای جاه‌طلبی‌های خود از مالک دست می‌کشد و به عشق نادر جواب مثبت می‌دهد و با او ازدواج می‌کند.

دانلود رایگان سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

از طرف دیگر مرضیه (سمیرا حسن‌پور) دوست فرزانه که در ابتدا از شخصیت جاهل و بزن‌بهادری مالک خوشش نمی‌آمد و مدام فرزانه را از ازدواج با او برحذر می‌داشت، بعد از اینکه متوجه انقلابی بودن او می‌شود، کم‌کم به او علاقمند شده و با او ازدواج می‌کند.

کینه اولیه فرزانه از مرضیه از همین‌جا شکل می‌گیرد که یکی از پایه‌های اصلی روند قصه در سریال است.

نادر هم که بعد از انقلاب سعی دارد با زرنگی خود را انقلابی جا بزند موفق نمی‌شود و سوابق امنیتی و قاچاق او توسط دوستان سپاهی مالک برملا می‌شود. در جریان اقدام به دستگیری نادر، خانه او آتش می‌گیرد و چند نفر از اعضای خانواده فرزانه به همراه پسر کوچکشان در آتش می‌سوزند اما فرزانه و نادر فرار می‌کنند.

دانلود رایگان سریال دلدادگان کامل (تمام قسمت ها)

نادر در جریان فرار با یک پست ایست بازرسی مواجه شده و دستگیر می‌شود و پس از مدتی در جریان فرار از زندان هدف تیر قرار می‌گیرد و کشته می‌شود. کینه دوم فرزانه به مالک هم از همین‌جا شکل می‌گیرد که پایه دوم قصه را تشکیل می‌دهد.

از آن پس تصمیم فرزانه برای انتقام از مرضیه و مالک سیر اصلی داستان را تا آخر تشکیل می‌دهد. انتقام فرزانه متوجه فرزندان مالک و مرضیه می‌شود و برای هر کدام نقشه شیطانی جداگانه ای می‌کشد. … این سریال سه دوره انقلاب، جنگ تحمیلی و زمان حال را در قالب سه فصل مختلف روایت می‌کند.

سامان صفاری، سانیا سالاری،حمید گودرزی، لیندا کیانی، پانته آ بهرام، مهرانه مهین ترابی، مسعود رایگان، ملیکا شریفی نیا، شاهرخ استخری و… از بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

سایت ویدیو