طنز شبهای برره کامل (تمام قسمت ها)

طنز شبهای برره کامل (تمام قسمت ها)

دانلود رایگان سریال طنز شبهای برره کامل (تمام قسمت ها)

مزیت های مشاهده این سریال از سایت ویدیو عبارتند از: ۱- انتشار سریع (حتی از یوتیوب، آپارات، تلوبیون، نماشا، تماشا، دیدستان، میهن ویدیو، mp4، جعبه ، دالفک، آینت، نمایش، شبکه ما، ویدوفا و سایر سایت های اشتراک ویدیو زودتر منتشر می کنیم و رتبه اول گوگل از آن ماست) ۲- کیفیت خوب ۳- حجم کم (در هزینه های اینترنت خود صرفه جویی کنید)

تمام قسمت های این سریال را در این صفحه ببینید:

قسمت 1 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 2 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 3 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 4 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 5 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 6 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 7 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 8 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 9 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 10 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال طنز شبهای برره کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 11 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 12 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 13 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 14 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 15 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 16 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 17 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 18 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 19 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 20 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال طنز شبهای برره کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 21 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 22 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 23 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 24 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 25 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 26 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 27 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 28 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 29 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 30 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال طنز شبهای برره کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 31 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 32 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 33 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 34 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 35 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 36 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 37 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 38 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 39 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 40 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال طنز شبهای برره کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 41 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 42 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 43 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 44 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 45 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 46 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 47 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 48 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 49 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 50 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال طنز شبهای برره کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 51 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 52 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 53 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 54 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 55 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 56 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 57 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 58 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 59 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 60 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال طنز شبهای برره کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 61 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 62 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 63 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 64 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 65 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 66 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 67 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 68 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 69 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 70 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال طنز شبهای برره کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 71 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 72 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 73 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 74 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 75 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 76 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 77 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 78 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 79 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 80 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال طنز شبهای برره کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 81 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 82 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 83 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 84 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 85 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 86 سریال طنز شب های برره (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

 

شب‌های برره یک مجموعه تلویزیونی طنز ایرانی است. این مجموعه به کارگردانی مهران مدیری تولید و از تاریخ دوم مهر ۱۳۸۴ تا ۱۸ بهمن ۱۳۸۴ هر شب حدود ساعت ۲۰ (و در پایان دوران پخش حدود ساعت ۲۲) از شبکهٔ سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.

شبهای برره در هر قسمت داستانی مستقل را نقل می‌کرد که در روستای خیالی برره و در میان اهالی این روستا اتفاق می‌افتاد.

پخش این مجموعه طبق روال معمول در شب‌های محرم متوقف شد اما در تاریخ ۲۷ بهمن که قرار بود از سر گرفته شود در بخش خبری ساعت ۲۲ شبکهٔ سوم سیما اعلام شد که این مجموعه پایان یافته و قسمت‌های دیگری از این مجموعه پخش نمی‌شود.∗

تصویربرداری این مجموعه که در مراحل پیش‌تولید «راه‌آهن جابرآباد» نام داشت، از تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۴ آغاز شد.

برخی از اصطلاحات و کلمات و افعال ساخته شده توسط نویسندگان خالق روستای برره تا چندین سال در زبان غیررسمی کشور کاربرد داشت و به جرأت می توان گفت که این برنامه یکی از پرطرفدارترین و زیباترین طنزهای چند دهه ی صدا و سینمای ایران است.

مهران مدیری، سیامک انصاری، فلامک جنیدی، سعید پیردوست، محمد شیری، شقایق دهقان، محمدرضا هدایتی، ساعد هدایتی، بهنوش بختیاری، هادی کاظمی، فاطمه هاشمی، اصغر حیدری، مختار سائقی، علی کاظمی، شایان احدی فر، حسن شکوهی، رضا شفیعی جم، احمد ایراندوست، شهرزاد کمال زاده و… از بازیگران شبهای برره بودند. (منبع: ویکی)

سایت ویدیو بروزترین سایت ویدیویی ایران

طنز شبهای برره کامل (تمام قسمت ها)