جدول پخش برنامه های درسی ۲۷ شهریور ۹۹ مدرسه تلویزیونی

مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پنجشنبه 27 شهریور 99

برنامه آموزشی کلاس درسی و مدرسه تلویزیونی ایران سایت ویدیو جدول پخش برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پنجشنبه 27 شهریور 99 را برای دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی منتشر کرد.

پایه تحصیلی (شبکه آموزش)عنوان درس و ساعت پخش
پایه اول ابتداییساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
پایه دوم ابتداییساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم
پایه سوم ابتداییساعت ١١:٣۵ تا ١٢ بازی و ریاضی پایه سوم
پایه چهارم ابتداییساعت ١٢ تا ١ فارسی و‌ نگارش پایه چهارم
پایه پنجم ابتداییساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
پایه ششم ابتداییساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم
پایه هفتم متوسطه اولساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠عربی پایه هفتم ( درس اول )
پایه هشتم متوسطه اولساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول )
پایه نهم متوسطه اولساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی پایه نهم ( درس اول )
جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش – آرشیو شبکه آموزش – برنامه شبکه آموزش-برنامه آموزشی شبکه آموزش-مدرسه تلویزیونی ایران-برنامه تلویزیونی مدرسه ایران-مدرسه تلویزیونی ایران شبکه چهار-ویدئوهای شبکه آموزش -آخرین برنامه های شبکه اموزش
پایه تحصیلی (شبکه آموزش)عنوان درس و ساعت پخش
پایه دهم متوسطه دومساعت ١۶:٣٠ تا ١٧آمادگی دفاعی مشترک تمام رشته ها
پایه یازدهم متوسطه دومساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ کارگاه کارآفرینی و تولید مشترک تمام رشته ها
پایه یازدهم متوسطه دومساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس ریاضی ٢ رشته علوم تجربی
پایه دوازدهم متوسطه دومساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ عربی زبان قرآن ٣ رشته علوم تجربی
پایه دوازدهم متوسطه دومساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ ریاضی ٣ رشته علوم تجربی
پایه تحصیلی (شبکه چهار)عنوان درس و ساعت پخش
پایه دهمساعت ۱۲:۴۵ درس ریاضی و آمار ۱ رشته ادبیات، انسانی و معارف
پایه یازدهمساعت ۸ درس تاریخ ۲ رشته ادبیات، انسانی و معارف
پایه یازدهمساعت ۸:۳۰ درس نگارش ۲ مشترک تمام رشته ها.
پایه یازدهمساعت ۱۰:۴۵ درس علوم و فنون ادبی ۲ رشته ادبیات، انسانی و معارف
پایه یازدهمساعت ۱۱:۱۵ درس زبان انگلیسی ۲ مشترک تمامی رشته ها
پایه یازدهمساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه ۲ رشته ریاضی فیزیک
پایه دوازدهمساعت ۷:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۳ رشته ادبیات، انسانی و معارف
پایه دوازدهمساعت ۱۰:۱۵ درس علوم و فنون ادبی ۳ رشته ادبیات، انسانی و معارف
پایه دوازدهمساعت ۱۱:۴۵ درس هندسه ۲ رشته ریاضی فیزیک
پایه دوازدهمساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۲ رشته ریاضی فیزیک

مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پنجشنبه 27 شهریور 99

برنامه آموزشی کلاس درسی و مدرسه تلویزیونی ایران سایت ویدیو جدول پخش برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش پنجشنبه 27 شهریور 99 را برای دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی منتشر کرد.

جدول پخش برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش (شبکه 7)، پایه اول ابتدایی مدرسه تلویزیونی، پایه دوم دبستان مدرسه ی تلویزیونی، برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 27 شهریور 99، برنامه های دروس پایه سوم ابتدائی، جدول درسی مدرسه تلویزیونی امروز کلاس چهارم، دانلود برنامه مدرسه تلویزیونی پنجم ابتدایی، درسهای مدرسه تلویزیونی ششم، شبکه آموزش هفتم، مدرسه تلویزیونی ایران پایه هشتم، برنامه های درس کلاس نهم شبکه آموزش، دروس دوره متوسطه اول و دوم، پایه دهم یازدهم و دوازدهم رشته های تجربی، انسانی، ریاضی، علوم و معارف اسلامی، فنی حرفه ای و کاردانش و جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 27 شهریور 99 شبکه چهار (شبکه 4) از جمله محتویات این خبر هستند.

جدول برنامه درسی پخش زنده مدرسه تلویزیونی امروز شبکه آموزش چهارشنبه 27 شهریور شبکه اموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش پنجشنبه شبکه آموزش 27 شهریور 99 مقطع متوسطه اول

برنامه شبکه آموزش هفتم ، پایه هشتم مدرسه تلویزیونی و پایه نهم متوسطه اول شبکه 7 سیما ⇓

✔️ ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠عربی پایه هفتم( درس اول )
✔️ ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول )
✔️ ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی پایه نهم ( درس اول )

⬅️ برنامه های درسی شبکه آموزش پنجشنبه 27  شهریور 99 دوره ابتدایی و دبستان

برنامه درسی شبکه آموزش امروز در مقطع ابتدایی مدرسه تلویزیونی ⇓

✔️ ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
✔️ ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم
✔️ ساعت١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم
✔️ ساعت١٢ تا١ فارسی و‌نگارش پایه چهارم
✔️ ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
✔️ ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم

⬅️ برنامه ی درسی شبکه آموزش فردا پنجشنبه 27 شهریور 99 متوسطه دوم

جدول پخش شبکه آموزش و برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی در مقطع متوسطه دوم در پایه دهم، یازدهم و دوازدهم شبکه اموزش ⇓

✔️ ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع : چرخه تدریس مجازی ، از تئوری تا عمل

✔️ ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی پایه دهم مشترک تمام رشته ها

✔️ ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠کارگاه کارآفرینی و تولید پایه یازدهم مشترک تمام رشته ها
✔️ ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

دانلود برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش امروز پنجشنبه 27 شهریور ۹۹ 

مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 27 شهریور ✔️دانلود فیلم و جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش فردا چهارشنبه ۲۷ شهریور ۹۹ - ویدیو

مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش فردا 27 شهریور 99

⬅️ مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش امروز 27 شهریور 99 فنی حرفه ای

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 27 شهریور 99 دروس فنی و حرفه ای ⇓

✔️ ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی پایه١٠ رشته تربیت بدنی
✔️ ساعت٨:٣٠ تا٩ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار
✔️ ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه١٢ رشته شبکه و‌نرم افزار
✔️ ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ کاربرد فناوری نوین پایه١١ مشترک شاخه فنی و حرفه ای

✔️ ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ ارتباط موثر پایه١٢ رشته خدمات

⬅️ جدول پخش مدرسه ی تلویزیونی 27 شهریور ۹۹ و برنامه درسی شبکه چهار

برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه چهار در مقطع متوسطه دوم رشته های ریاضی و انسانی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم ⇓

✔️ ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت۸ درس تاریخ۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
✔️ ساعت۸:۳۰درس نگارش۲ پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
✔️ ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۰:۴۵درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۱:۱۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمامی رشته ها .
✔️ ساعت۱۱:۴۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
✔️ ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
✔️ ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

آموزش دروس پنجشنبه 27 شهریور 99 شبکه قرآن و معارف سیما

⬅️ برنامه درسی 27 شهریور 99 و مدرسه تلویزیونی شبکه قرآن

✔️ ساعت۱۵درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته علوم معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۶درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت۱۶:۳۰درس عربی زبان قران۴ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

 جدول پخش برنامه ی درسی شبکه اموزش سیما (amoozeshtv7) همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود و انتشار جدول پخش شبکه آموزش، شبکه چهار و شبکه قرآن در کانال تلگرام مدرسه تلویزیونی ایران به اطلاع عموم می رسد. (@widioir)

پایه تحصیلی (شبکه قرآن)عنوان درس و ساعت پخش
پایه دهمساعت ۱۵درس عربی زبان قرآن ۲ رشته معارف
پایه یازدهمساعت ۱۵:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۱ رشته معارف
پایه دوازدهمساعت ۱۶ درس عربی زبان قرآن ۳ رشته معارف
پایه دوازدهمساعت ۱۶:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۴ رشته معارف