جدول برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ۲۴ شهریور ۹۹

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش دوشنبه 24 شهریور 99

سرویس آموزشی و مدرسه تلویزیونی ایران سایت ویدیو برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 24 شهریور ۹۹ مدرسه تلویزیونی 24 شهریور 99 + جدول پخش و ساعت شروع کلاس برنامه های درسی امروز شبکه آموزش روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۹ + برنامه درسی شبکه قرآن و شبکه چهار 4 را منتشر کرد که می توانید ضمن مشاهده پخش زنده شبکه آموزش (شبکه 7) در تاریخ ۲۴ شهریور 99؛ فیلم های تدریس شده در مدرسه تلوزیونی ایران از شبکه اموزش را دانلود نمائید.

مشاهده برنامه درسی دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۹ شبکه اموزش مدرسه تلویزیونی

مدرسه تلویزیونی 24 شهریور 99 ✔️دانلود فیلم و جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش فردا دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۹ - ویدیو

برنامه های تدریس دروس دیروز شبکه اموزش ، جدول پخش امروز شبکه چهار و فیلمهای آموزشی مدرسه ی تلویزیونی ایران در سایت ویدیو بصورت آرشیو ذخیره شده است

برنامه درسی دوره ابتداییساعت پخش و عنوان درس
پایه اول ابتدایی و دبستانساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠علوم تجربی و تفکر
پایه دوم ابتدایی و دبستانساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی
پایه سوم ابتدایی و دبستانساعت ١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی
پایه چهارم ابتدایی و دبستانساعت ١٢ تا ١ فارسی ونگارش
پایه پنجم ابتدایی و دبستانساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ بازی و ریاضی
پایه ششم ابتدایی و دبستانساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ بازی و ریاضی
مدرسه تلویزیونی شبکه اموزش 24 شهریور
برنامه درسی دوره متوسطه اولساعت پخش و عنوان درس
پایه هفتمساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ مطالعات اجتماعی
پایه هشتمساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ مطالعات اجتماعی
پایه نهمساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی
برنامه های درسی 24 شهریور شبکه آموزش
برنامه درسی دوره متوسطه دومساعت پخش و عنوان درس
ویژه دبیران و معلمانساعت 16 تا 16:30 دوره آموزش مجازی
پایه دهم تجربیساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ عربی زبان قرآن ١
پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربیساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ عربی زبان قرآن٢
پایه یازدهم تجربیساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس ریاضی ٢
پایه دوازدهم ریاضی و تجربیساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣
پایه دوازدهم تجربیساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ ریاضی٣
جدول درسی شبکه آموزش سیما 24 شهریور 99

مدرسه تلویزیونی 24 شهریور شبکه چهار 4

برنامه درسی شبکه چهار 4ساعت پخش و عنوان درس
پایه دهم ادبیات و علوم انسانی و معارفساعت ۸:۳۰ درس منطق
پایه دهم ادبیات و علوم انسانیساعت ۱0:۱۵ درس علوم و فنون ادبی 1
پایه دهم ریاضی و فیزیکساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک ۱
پایه یازدهم مشترک تمام رشته هاساعت ۱0:4۵ درس انسان و محیط زیست
پایه یازدهم ادبیات و علوم انسانیساعت 12:15 درس جغرافیای ۲
پایه دوازدهم تمام رشته هاساعت 7:30 درس فارسی 3
پایه دوازدهم مشترک همه رشته هاساعت 8 درس جغرافیای 3
پایه دوازدهم مشترک همه رشته هاساعت 11:15 درس فارسی 3
پایه دوازدهم مشترک تمام رشته هاساعت 11:45 درس سلامت و بهداشت
پایه دوازدهم مشترک تمام رشته هاساعت 13:15 درس مدیریت خانواده و سبک زندگی
کلاسهای درسی 24 شهریور شبکه 4

مدرسه تلویزیونی 24 شهریور شبکه قرآن

برنامه درسی شبکه قرآن سیماساعت پخش و عنوان درس
پایه سوم ابتداییساعت 11:30 درس آموزش قرآن
پایه چهارم ابتداییساعت 11 پیام ها و هدیه های آسمانی
پایه دهم معارفساعت 15 دین و زندگی 1
پایه یازدهم معارفساعت 15:30 تاریخ اسلام 2
پایه دوازدهم معارفساعت 16 تحلیل فرهنگی
پایه دهم معارفساعت 16:30 تاریخ اسلام 1
زمان و ساعات دروس شبکه قرآن 24 شهریور

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ۲۴ شهریور 99

جدول پخش برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما + شبکه چهار + شبکه قرآن + اموزش دروس مجازی تلوزیون