جدول برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ۲۳ شهریور ۹۹

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش یکشنبه 23 شهریور 99

سرویس آموزشی و مدرسه تلویزیونی ایران سایت ویدیو برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 23 شهریور ۹۹ مدرسه تلویزیونی 23 شهریور 99 + جدول پخش و ساعت شروع کلاس برنامه های درسی امروز شبکه آموزش روز یکشنبه ۲۳ شهریور ۹۹ + برنامه درسی شبکه قرآن و شبکه چهار 4 را منتشر کرد که می توانید ضمن مشاهده پخش زنده شبکه آموزش (شبکه 7) در تاریخ ۲۳ شهریور 99؛ فیلم های تدریس شده در مدرسه تلوزیونی ایران از شبکه اموزش را دانلود نمائید.

مشاهده برنامه درسی یکشنبه ۲۳ شهریور ۹۹ شبکه اموزش مدرسه تلویزیونی

مدرسه تلویزیونی 23 شهریور 99 ✔️دانلود فیلم و جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش فردا یکشنبه ۲۳ شهریور ۹۹ - ویدیو

برنامه های تدریس دروس دیروز شبکه اموزش ، جدول پخش امروز شبکه چهار و فیلمهای آموزشی مدرسه ی تلویزیونی ایران در سایت ویدیو بصورت آرشیو ذخیره شده است

برنامه درسی دوره ابتداییساعت پخش و عنوان درس
پایه اول ابتدایی و دبستانساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی
پایه دوم ابتدایی و دبستانساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش
پایه سوم ابتدایی و دبستانساعت ١١:٣۵ تا١٢فارسی و نگارش
پایه چهارم ابتدایی و دبستانساعت ١٢ تا ١ علوم تجربی و تفکر
پایه پنجم ابتدایی و دبستانساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ مطالعات و مهارتهای اجتماعی
پایه ششم ابتدایی و دبستانساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ فارسی و نگارش
مدرسه تلویزیونی شبکه اموزش 23 شهریور
برنامه درسی دوره متوسطه اولساعت پخش و عنوان درس
پایه هفتمساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ ریاضی
پایه هشتمساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ ریاضی
پایه نهمساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی
برنامه های درسی 23 شهریور شبکه آموزش
برنامه درسی دوره متوسطه دومساعت پخش و عنوان درس
ویژه دبیران و معلمانساعت 16 تا 16:30 دوره آموزش مجازی
پایه دهمساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی ١ رشته علوم تجربی
پایه دهمساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس ریاضی ١ رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک
پایه یازدهمساعت ١۶:٣٠ تا ١٧شیمی ٢ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
پایه دوازدهمساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ٣ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
پایه دوازدهمساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ فیزیک ٣ رشته علوم تجربی
جدول درسی شبکه آموزش سیما

مدرسه تلویزیونی 23 شهریور شبکه چهار 4

برنامه درسی شبکه چهار 4ساعت پخش و عنوان درس
پایه دهم ادبیات و علوم انسانیساعت ۸:۳۰ درس دین وزندگی
پایه دهم ریاضی و فیزیکساعت ۱۱:۱۵ درس هندسه ۱
پایه دهم ریاضی و فیزیکساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۱
پایه دهم مشترک تمام رشته هاساعت ۱۳:۱۵ درس فارسی 1
پایه یازدهم ادبیات و علوم انسانیساعت ۸ درس دین و زندگی ۲
پایه یازدهم ادبیات، انسانی و معارفساعت ۱۰:۴۵ درس ریاضی و آمار ۲
پایه یازدهم ریاضی فیزیکساعت ۱۲:۱۵ درس آمار و احتمال
پایه دوازدهم ادبیات؛ انسانی و معارفساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳
پایه دوازدهم تمام رشته هاساعت ۱۰:۱۵ درس زبان خارجی ۳
پایه دوازدهم ادبیات، انسانی و معارفساعت ۱۱:۴۵ درس فلسفه ۲
جدول پخش برنامه درسی شبکه چهار سیما

مدرسه تلویزیونی 23 شهریور شبکه قرآن

برنامه درسی شبکه قرآن سیماساعت پخش و عنوان درس
پایه دهم معارفساعت ۱۵:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۱
پایه دهم معارفساعت ۱۶:۳۰ درس اخلاق اسلامی ۱
پایه یازدهم معارفساعت ۱۶درس اخلاق اسلامی ۲
پایه دوازدهم معارفساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی ۳
جدول پخش برنامه درسی شبکه قرآن سیما