دانلود فیلمهای آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران یکشنبه ۱۰ فروردین شبکه آموزش و ۴

برای دانلود فیلمهای آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده در روز یکشنبه ۱۰ فروردین از شبکه های آموزش و چهار؛ کافیست روی لینک هر درس کلیک کنید؛ دقت داشته باشید لینک هایی که آبی شده پخش شده اند و لینک هایی که هنوز آبی نشده به معنای آن است که هنوز ساعت تدریس آن فرا نرسیده است

✔️سریال های جدید✔️سریال های طنز

فیلمهای مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما در روز دهم فروردین ماه ۱۳۹۹

⬅️متوسطه دوره اول:

دانلود فیلم درس ریاضی پایه ۷ هفتم ۱۰ فروردین ۹۹

دانلود فیلم درس فرهنگ‌ و هنر پایه ۹ نهم ۱۰ فروردین ۹۹

دانلود درس ریاضی پایه ۸ هشتم ۱۰ فروردین ۹۹

⬅️برنامه دوره ابتدایی:

دانلود فیلم بازی وریاضی پایه اول ابتدایی ۱۰ فروردین ۹۹٫

دانلود فیلم فارسی ونگارش پایه دوم ابتدایی ۱۰ فروردین ۹۹٫

دانلود فیلم فارسی ونگارش پایه سوم ابتدایی ۱۰ فروردین ۹۹

دانلود فیلم علوم تجربی وتفکر پایه چهارم ابتدایی ۱۰ فروردین ۹۹٫

دانلود فیلم مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ۱۰ فروردین ۹۹٫

دانلود فیلم فارسی پایه ششم ابتدایی ۱۰ فروردین ۹۹٫

⬅️متوسطه دوم:

دانلود فیلم درس عربی زبان قرآن پایه ۱۰ دهم ۱۰ فروردین ۹۹

دانلود فیلم درس فیزیک٣ پایه ۱۲ دوازدهم ۱۰ فروردین ۹۹

دانلود فیلم درس زمین شناسی پایه ۱۱ یازدهم ۱۰ فروردین ۹۹

دانلود فیلم درس فیزیک پایه ۱۱ یازدهم ۱۰ فروردین ۹۹

دانلود فیلم درس عربی زبان قران۳ پایه ۱۲ دوازدهم ۱۰ فروردین ۹۹٫

دانلود فیلم درس شیمی پایه ۱۲ دوازدهم ۱۰ فروردین ۹۹

فیلمهای مدرسه تلویزیونی ایران شبکه چهار سیما در روز دهم فروردین ماه ۱۳۹۹

دانلود فیلم درس عربی زبان قرآن ۱پایه ۱۰ دهم ۱۰ فروردین ۹۹

دانلود فیلم درس ریاضی و آمار ۲ پایه ۱۱ یازدهم ۱۰ فروردین ۹۹

دانلود فیلم درس روانشناسی پایه ۱۱ یازدهم ۱۰ فروردین ۹۹

دانلود فیلم درس تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲ دوازدهم ۱۰ فروردین ۹۹

دانلود فیلم درس ریاضی و آمار ۳ پایه ۱۲ دوازدهم ۱۰ فروردین ۹۹

دانلود فیلم درس قالی بافی درجه ۲ پایه ۱۰ دهم ۱۰ فروردین ۹۹

دانلود فیلم درس ریاضی ۲ پایه ۱۱ یازدهم ۱۰ فروردین ۹۹

دانلود فیلم درس افترافکت رشته جلوه های ویژه تصویرسازی پایه ۱۲ دوازدهم ۱۰ فروردین ۹۹

فیلمهای مدرسه تلویزیونی ایران ۱۰ فروردین تهیه شده توسط گروه آموزش سایت ویدیو