سریال زیر آسمان شهر ۱ و ۲ کامل (تمام قسمت ها)

سریال زیر آسمان شهر کامل

دانلود رایگان سریال زیر آسمان شهر کامل (تمام قسمت ها)

مزیت های مشاهده این سریال از سایت ویدیو عبارتند از: ۱- انتشار سریع (حتی از یوتیوب، آپارات، تلوبیون، نماشا، تماشا، دیدستان، میهن ویدیو، mp4، جعبه ، دالفک، آینت، نمایش، شبکه ما، ویدوفا و سایر سایت های اشتراک ویدیو زودتر منتشر می کنیم و رتبه اول گوگل از آن ماست) ۲- کیفیت خوب ۳- حجم کم (در هزینه های اینترنت خود صرفه جویی کنید)

تمام قسمت های این سریال را در این صفحه ببینید (دقت کنید که برای تماشا و دانلود هر قسمت روی نام آن قسمت کلیک کنید؛ همچنین توجه داشته باشید که لینک قسمت های پخش شده به رنگ آبی می باشد، پس اگر لینک آبی نبود بدین معناست که آن قسمت هنوز پخش نشده است):

دانلود قسمت ۱ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت اول

دانلود قسمت ۲ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت دوم

دانلود قسمت ۳ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت سوم

دانلود قسمت ۴ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت چهارم

دانلود قسمت ۵ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت پنجم

دانلود قسمت ۶ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت ششم

دانلود قسمت ۷ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هفتم

دانلود قسمت ۸ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هشتم

دانلود قسمت ۹ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت نهم

دانلود قسمت ۱۰ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت دهم

دانلود رایگان سریال زیر آسمان شهر کامل (تمام قسمت ها)

دانلود قسمت ۱۱ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت یازدهم

دانلود قسمت ۱۲ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت دوازدهم

دانلود قسمت ۱۳ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت سیزدهم

دانلود قسمت ۱۴ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت چهاردهم

دانلود قسمت ۱۵ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت پانزدهم

دانلود قسمت ۱۶ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت شانزدهم

دانلود رایگان سریال زیر آسمان شهر کامل (تمام قسمت ها)

دانلود قسمت ۱۷ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هفدهم

دانلود قسمت ۱۸ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هجدهم

دانلود قسمت ۱۹ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت نوزدهم

دانلود قسمت ۲۰ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت بیستم

دانلود قسمت ۲۱ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت بیست و یکم

دانلود قسمت ۲۲ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت بیست و دوم

دانلود قسمت ۲۳ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت بیست و سوم

دانلود قسمت ۲۴ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت بیست و چهارم

دانلود رایگان سریال زیر آسمان شهر کامل (تمام قسمت ها)

دانلود قسمت ۲۵ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت بیست و پنجم

دانلود قسمت ۲۶ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت بیست و ششم

دانلود قسمت ۲۷ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت بیست و هفتم

دانلود قسمت ۲۸ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت بیست و هشتم

دانلود قسمت ۲۹ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت بیست و نهم

دانلود قسمت ۳۰ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت سی ام

دانلود قسمت ۳۱ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت سی و یکم

دانلود قسمت ۳۲ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت سی و دوم

دانلود قسمت ۳۳ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت سی و سوم

دانلود قسمت ۳۴ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت سی و چهارم

دانلود قسمت ۳۵ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت سی و پنجم

دانلود رایگان سریال زیر آسمان شهر کامل (تمام قسمت ها)

دانلود قسمت ۳۶ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت سی و ششم

دانلود قسمت ۳۷ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت سی و هفتم

دانلود قسمت ۳۸ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت سی و هشتم

دانلود قسمت ۳۹ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت سی و نهم

دانلود قسمت ۴۰ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت چهلم

دانلود قسمت ۴۱ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت چهل و یکم

دانلود قسمت ۴۲ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت چهل و دوم

دانلود قسمت ۴۳ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت چهل و سوم

دانلود قسمت ۴۴ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت چهل و چهارم

دانلود قسمت ۴۵ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت چهل و پنجم

دانلود قسمت ۴۶ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت چهل و ششم

دانلود رایگان سریال زیر آسمان شهر کامل (تمام قسمت ها)

دانلود قسمت ۴۷ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت چهل و هفتم

دانلود قسمت ۴۸ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت چهل و هشتم

دانلود قسمت ۴۹ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت چهل و نهم

دانلود قسمت ۵۰ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت پنجاهم

دانلود قسمت ۵۱ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت پنجاه و یکم

دانلود قسمت ۵۲ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت پنجاه و دوم

دانلود قسمت ۵۳ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت پنجاه و سوم

دانلود قسمت ۵۴ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت پنجاه و چهارم

دانلود قسمت ۵۵ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت پنجاه و پنجم

دانلود قسمت ۵۶ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت پنجاه و ششم

دانلود قسمت ۵۷ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت پنجاه و هفتم

دانلود رایگان سریال زیر آسمان شهر کامل (تمام قسمت ها)

دانلود قسمت ۵۸ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت پنجاه و هشتم

دانلود قسمت ۵۹ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت پنجاه و نهم

دانلود قسمت ۶۰ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت شصتم

دانلود قسمت ۶۱ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت شصت و یکم

دانلود قسمت ۶۲ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت شصت و دوم

دانلود قسمت ۶۳ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت شصت و سوم

دانلود قسمت ۶۴ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت شصت و چهارم

دانلود قسمت ۶۵ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت شصت و پنجم

دانلود قسمت ۶۶ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت شصت و ششم

دانلود قسمت ۶۷ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت شصت و هفتم

دانلود رایگان سریال زیر آسمان شهر کامل (تمام قسمت ها)

دانلود قسمت ۶۸ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت شصت و هشتم

دانلود قسمت ۶۹ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت شصت و نهم

دانلود قسمت ۷۰ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هفتادم

دانلود قسمت ۷۱ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هفتاد و یکم

دانلود قسمت ۷۲ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هفتاد و دوم

دانلود قسمت ۷۳ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هفتاد و سوم

دانلود قسمت ۷۴ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هفتاد و چهارم

دانلود قسمت ۷۵ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هفتاد و پنجم

دانلود قسمت ۷۶ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هفتاد و ششم

دانلود قسمت ۷۷ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هفتاد و هفتم

دانلود قسمت ۷۸ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هفتاد و هشتم

دانلود رایگان سریال زیر آسمان شهر کامل (تمام قسمت ها)

دانلود قسمت ۷۹ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هفتاد و نهم

دانلود قسمت ۸۰ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هشتادم

دانلود قسمت ۸۱ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هشتاد و یکم

دانلود قسمت ۸۲ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هشتاد و دوم

دانلود قسمت ۸۳ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هشتاد و سوم

دانلود قسمت ۸۴ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هشتاد و چهارم

دانلود قسمت ۸۵ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هشتاد و پنجم

دانلود قسمت ۸۶ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هشتاد و ششم

دانلود قسمت ۸۷ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هشتاد و هفتم

دانلود قسمت ۸۸ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هشتاد و هشتم

دانلود قسمت ۸۹ طنز زیر آسمان شهر + تماشای قسمت هشتاد و نهم

دانلود رایگان سریال زیر آسمان شهر فصل دوم (تمام قسمت ها)

دانلود قسمت ۱ طنز زیر آسمان شهر ۲ + تماشای قسمت اول

دانلود قسمت ۲ طنز زیر آسمان شهر ۲ + تماشای قسمت دوم

دانلود قسمت ۳ طنز زیر آسمان شهر ۲ + تماشای قسمت سوم

دانلود قسمت ۴ طنز زیر آسمان شهر ۲ + تماشای قسمت چهارم

دانلود قسمت ۵ طنز زیر آسمان شهر ۲ + تماشای قسمت پنجم

زیر آسمان شهر سریالی کمدی است که در سال ۱۳۸۰ خورشیدی از شبکه ۳ سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد.این سریال به دلیل پخش و گروه موفق، توانست از مجموعه‌های بسیار موفق صدا و سیمای ایران بشود.

در ادامه زیر آسمان شهر ۱، سری دوم سریال با حضور یک خانواده جدید (برزو ارجمند و شهرزاد جواهری) به روی آنتن رفت.کیومرث ملک مطیعی از ابتدای سری اول به شخصیت‌های سریال پیوست و نقش پدربزرگ دکتر مهرتاش سرایدار را بازی کرد که در سومین قسمت حضورش تو سریال با خانم فرامرزی (ملکه رنجبر) ازدواج کرد.

هم چنین، به دلیل اینکه از یوسف تیموری برای حضور در فیلم دختر شیرینی فروش دعوت شده بود، مجید صالحی نقش فولاد را بازی کرد.سریال زیر آسمان شهر آخرین تجربه کامران ملک مطیعی پیش از ممنوع التصویر شدن (که آن هم به خاطر دلایل نامعلوم انجام شد) در ایران بود اما در سری دوم با اینکه وی جلوی دوربین حاضر نشد اما بارها در سری دوم از وی، دکتر سرایدار و پسرش ارژنگ یاد شد.

دانلود رایگان سریال زیر آسمان شهر کامل (تمام قسمت ها)

بعد از سری دوم سریال، در سال ۱۳۸۱ سری سوم سریال با حضور تیم کاملاً جدیدی به روی آنتن رفت اما نسبت به سری‌های پیشین ضعیف تر بود! در این سری، اکبر عبدی، رضا ژیان، بیژن بنفشه‌خواه، رامین ناصر نصیر و ساناز سماواتی به باقی ماندگان سری‌های قبل یعنی مهران غفوریان، حمید لولایی و ملکه رنجبر بودند.

این سریال یکی از آخرین کارهای رضا ژیان پیش از درگذشت او بود.

طبق گفته مهران غفوریان در خندوانه و دورهمی سری چهارم زیر آسمان شهر با همکاری رضا عطاران و سیروس میمنت و تیم بازیگری حمید لولایی، یوسف تیموری، ملکه رنجبر در حال ساخت می‌باشد که بعد از مدتی به علت بیماری ملکه رنجبر منتفی شد.

کامران ملک‌مطیعی،مهران غفوریان،حمید لولایی،ملکه رنجبر،کیومرث ملک‌مطیعی،نصرالله رادش،مینا جعفرزاده،یوسف تیموری،معصومه کریمی،پرستو صالحی،اشکان اشتیاق،برزو ارجمند و… از بازیگران این طنز تلویزیونی بودند.svdhg cdv Hslhk aiv livhk yt,vdhk af;i Hd tdgl ifilmtv.com